+420 777 603 606 / e-mail: majc@hdgeo.cz

Projekty

Název projektu: miomove

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Výzva: Aplikace – výzva IV. – s účinnou spoluprací

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012417

Doba realizace: 12/2017 – 7/2020

Cíl: Cílem projektu je výzkum a vývoj technického řešení technologie MIOMOVE, sbírající, vyhodnocující a poskytující i v reálném čase data a informace důležité pro komplexní analýzu sil souvisejících s pohybem lidského těla. Výstupem projektu je prototyp.

Hlavní aktivity: průmyslový výzkum, experimentální vývoj

Manažer projektu: Daniel Majc, jednatel

Webová stránka projektu: https://www.miomove.cz/

Společnost HD GEO s.r.o. získala dotaci na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Název projektu: Rozšiřujeme obzory
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004950
Prioritní osa:   OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Datum zahájení: 1. 7. 2017
Datum ukončení: 31. 1. 2019

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt HD GEO Age management CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009497

Hlavním cílem projektu je vytvoření HR strategie postavené na myšlenkách, principech a hodnotách age managementu, proškolení a podpora manažerů a klíčových pracovníků v aktivitách, které jim pomohou nastavený systém chápat, aplikovat a spravovat. Tohoto cíle dosáhneme prostřednictvím realizace dílčích, na sebe navazujících cílů, aktivit a opatření.

Dílčí cíle projektu:

  • Implementovat koncepci Age managementu do společnosti, jako nástroj pro zvyšování její konkurenceschopnosti a dále ji rozvíjet prostřednictvím proškoleného managementu a interních lektorů
  • Zvýšit kompetence managementu v oblasti využívání nástrojů age managementu při řízení
  • Poskytnout společnosti podporu při zavádění Age managementu do praxe
  • Zajistit výchovu nástupců na klíčových pozicích společnosti
  • Umožnit předávání know-how mladší generaci
  • Podpořit mezigenerační spolupráci na pracovišti, naučit starší a zkušenější zaměstnance předávat své zkušenosti kolegům
  • Vytvářet takové pracovní podmínky, které podpoří zvyšování pracovní schopnosti zaměstnanců
  • Podporovat spokojený život zaměstnanců na pracovišti

 

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Název projektu

HD GEO Age management

Číslo projektu

CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009497

Výše podpory

3 012 539,75 Kč

Projekt:

ANALÝZA SENZORŮ PRO NOSITELNOU ELEKTRONIKU Z HLEDISKA MATERIÁLOVÉHO SLOŽENÍ

je spolufinancován Evropskou unií

Hlavní cíl je umožnění maximálního využití současných moderních technologií – jak pro získávání důležitých údajů a dat souvisejících nejen s pohybovými aktivitami uživatele, tak i pro jejich následnou komplexní analýzu.

Projekt:

POROVNÁNÍ KONCEPTŮ INTEGRACE SENZORŮ DO ELASTICKÉHO NÁTĚLNÍKU PRO SPORTOVCE

je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je porovnání různých konceptů vybraných senzorů do elastického nátělníků. Vhodné propojení nositelné elektroniky s nanovlákny pro monitoring životních funkcí lidského těla.

Projekt:

TLAKOVÝ SENZOR PRO DETEKCI VNĚJŠÍCH MECHANICKÝCH PODNĚTŮ A PŮSOBENÍ SIL PRO MONITORING A ANALÝZU

je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je nalezení a navrhnutí nového konstrukčního řešení, experimentální příprava nového řešení senzorů a navržení komplexního vývojového řešení detekce tlaku pod šlapkou a testování senzoru.